(វីដេអូ) កម្មវិធីនាទីកសិកម្ម ប្រធានបទ៖បច្ចេកទេសការចិញ្ចឹមកង្កែប ថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០