ចំណូលពន្ធដារនៅកម្ពុជារយៈពេល៦ខែមានតម្លៃជិត១,៧ពាន់លានដុល្លារ។