កម្មករជិត២ពាន់នាក់ចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលរៀបចំដោយក្រសួងការងារ