ទីបំផុតលោកដូណាល់ ត្រាំ ពាក់ម៉ាស់ជាលើកដំបូង ពេលចុះទស្សនកិច្ចមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែង