ទូតខ្មែរនៅកូរ៉េបញ្ជាក់ថា អំឡុងផ្ទុះកូវីដ-១៩ខ្លាំងក៏មានពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើដំណើរមកស្រុកដែរ