មជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រ និងវប្បធម៌រុស្ស៉ី បានរៀបចំកម្មវិធីសិល្បៈល្ខោននិយាយខ្លី ដើម្បីយុវជនជំនាន់ក្រោយបានឃើញ និងស្គាល់