អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានបញ្ជាក់ថា នៅដំណាច់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០នេះប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្រោមស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យ នឹងអាចប្ដូរទីលំនៅទៅរស់នៅដីកម្មសិទ្ធស្របច្បាប់នៅតាមប្រឡាយស្ទឹងមានជ័យវិញ