បទយកការណ៍៖ មជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែង រួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយប្រវត្តិសាសស្ត្រកម្ពុជា