សហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងលក់យន្តហោះចម្បាំង F-35B ៤២គ្រឿងឲ្យប្រទេសជប៉ុន