ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដាខាងមុខ ថៃអនុញ្ញាតឲ្យអាជីវករខ្មែរចូលលក់ដូរផ្សាររុងក្លឿឡើងវិញ តែត្រូវបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួន