អភិបាលខេត្តបានមានប្រសាសន៍ថា ព្រៃវែងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១លើដំណាំស្រូវនៅឆ្នាំ២០១៩-២០២០