កាហ្សាក់ស្ថានចេញមុខច្រានចោល «ការផ្ទុះវីរុសថ្មី សាហាវជាងកូរ៉ូណា» ដែលត្រូវបានអះអាងដោយចិន