សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី  ករណីព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន២នាក់ នៅថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី  ករណីព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន២នាក់ នៅថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០