ក្រសួងមហាផ្ទៃបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងជនអន្តោប្រវេស្តនៅកម្ពុជា

វិទ្យុជាតិកម្ពុុុជា៖