បទយកការណ៍ស្តីពី«ប្រជាពលរដ្ឋខេត្តសៀមរាបអំណរគុណរាជរដ្ឋាភិបាលចំពោះកម្មវិធីឧបត្ថម្ភប្រាក់ជូនជនក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះ ដោយសាជំងឺកូវីដ-១៩»

អគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ លោកស្រីធៀង ស្រីមុំ