រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជូនសារពីរលកទី២នៃការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ហើយបន្ដអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲយកចិត្ដទុកដាក់ការពារខ្លួន