ប៉ូលិសបានបញ្ជាក់ថា អភិបាលទីក្រុងសេអ៊ូល លោកអភិបាល ផាក វ៉ុនស៊ូន បាត់បង់ជីវិតដោយការធ្វើអត្តឃាត លើភ្នំមួយក្បែរផ្ទះលោក