ចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ លើពិភពលោកកើនដល់ជាង ១២លាននាក់ ស្លាប់ជាង ៥៥ម៉ឺននាក់ និងជាសះស្បើយឡើងវិញជាង ៧លាននាក់