ក្រសួងធនធានទឹក ព្យាករណ៍ថា កម្ពុជា នឹងមានកូនរដូវប្រាំង ចាប់ពីពាក់កណ្តាលដល់ចុងខែកក្កដា