ឯកឧត្ដម ឃួង ស្រេង៖ ការផ្តល់សាច់ប្រាក់ជូនពលរដ្ឋក្រីក្រនៅភ្នំពេញ ដំណើរការដោយរលូន និងមានតម្លាភាពសម្រេចបានជាង៩០ភាគរយ