បទយកការណ៍ ស្ដីអំពីខេត្តត្បូងឃ្មុំ ការរក្សាសុខសុវត្ថិភាព និងការអនុវត្តច្បាប់គឺតែមួយ