រុស្ស៊ី និងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវស្ដារការទុកចិត្តគ្នាឡើងវិញដោយជំហានតូចៗ