បទយកការណ៍ ស្តីពី«ការអភិរក្សសត្វកម្រចូលរួមចំណែកបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចប្រជាសហគមន៍»

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ កង.មុន្នីរ៉ា