ចិនបើកការិយាល័យសន្ដិសុខជាលើកដំបូងនៅហុងកុងបន្ទាប់ពីច្បាប់ថ្មីត្រូវបានដាក់ចេញ