៦ថ្ងៃនៃការផាកពិន័យការយឺតយ៉ាវលើសសេវាសាធាណៈវិស័យដឹកជញ្ជូនផ្លូវការបានទឹកប្រាក់៤២៦លានរៀល