ឯកឧត្ដមរដ្ឋមន្រ្ដីម៉ម ប៊ុនហេង៖ មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត ជាមន្ទីពេទ្យថ្នាក់ជាតិនិងជាគំរូដែលមានកម្រិតបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ជាងគេ