ត្រាំ កំពុងរងការរិះគន់ជាថ្មី ក្រោយហៅវីរុសកូរ៉ូណាថា « វីរុសចិន»