ជប៉ុនបង្កើនកម្រិតប្រកាសអាសន្នចំពោះគ្រោះទឹកជំនន់និងការបាក់ដីខណៈអ្នកស្លាប់កើនដល់៥៤នាក់។