អូស្ដា្រលីបន្ដគាំទ្រការងារបោសសម្អាតមីននៅកម្ពុជាដោយផ្ដល់ទឹកប្រាក់ប្រមាណ៧,៦លានដុល្លារអូស្រ្ដាលីចាប់ពីឆ្នាំ២០២០-២០២៤