រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល ចុះពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការសាងសង់អគាររបស់មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត