កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការអន្តរក្រសួង ឆ្លងសេចក្ដីព្រាងបឋម «ផែនការមេសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍ខេត្តសៀមរាប ២០២០-២០៣៥»