កម្មវិធីអរុណសួស្ដីកម្ពុជា ក្រោមប្រធានបទ «អត្ថន័យនៃពិធីបុណ្យចូលព្រះវស្សា»