ចិនបើកការិយាល័យសន្តិសុខ ជាលើកដំបូងនៅហុងកុង បន្ទាប់ពីច្បាប់ថ្មីត្រូវបានដាក់ចេញ