គយ នឹងលក់រថយន្ត និងទំនិញគេចពន្ធ បើម្ចាស់មិនចូលដោះស្រាយ