ក្រសួងសុខាភិបាលប្រាប់ឱ្យគណៈអភិបាលរាជធានី-ខេត្តត្រៀមលក្ខណៈជាមុន សម្រាប់ឆ្លើយតបនៅពេលមាន គ្រោះអាសន្ន គ្រោះមហន្តរាយកើតឡើង

 

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោកចេម ហួត