ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តមណ្ដលគិរីបានបើកកិច្ចប្រជុំសាមញាលើកទី១៣ អាណាត្តទី៣