មន្ត្រីក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានត្រូវតែបង្កើនស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់បំពេញបេសកម្មការងាររបស់ខ្លួនថែមទៀត​