បទចម្រៀង៖ ភូមិថ្មីដីព្រះវិហារ បទភ្លេង៖ បាសាក់ លំនាំបទ៖ កនឆាវ ទំនុកច្រៀង៖ លោក ហ៊ឹន សូត ច្រៀងដោយ៖ កញ្ញា នូ ស៊ីណាត