(វីដេអូ) ឯកសារ៖ ពិធីបួងសួងសុំសន្តិភាពនៅលើប្រាសាទព្រះវិហារ