អូស្រ្ដាលីអបអរជំហររឹងមាំរបស់កម្ពុជាលើឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែន