មន្រ្ដីUN៖ (បើគ្មានភស្ដុតាងគ្រប់គ្រាន់ទេការប្រើដ្រូនសម្លាប់មេទ័ពអ៊ីរ៉ង់នៅអ៊ីរ៉ាក់គឺជាទង្វើរំលោភច្បាប់អន្ដរជាតិ)