ថៃបើកព្រំដែនទល់មុខច្រកព្រំ-កម្ពុជាសម្រាប់តែរថយន្ដដឹកទំនិញនិងកសិផល