គ្រោះទឹកជំនន់នៅជប៉ុនស្លាប់មនុស្សកើនឡើងដល់៥០នាក់ ខណៈភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់រហូតដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍