ក្រសួងមហាផ្ទៃបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល«ភាពជាអ្នកដឹកនាំ» ដល់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌ