រកឃើញពលរដ្ឋក្រីក្រជាង ២ម៉ឺនគ្រួសារទៀតក្នុងអំឡុងពេលជំងឺកូវីដ ធ្វើឲ្យកើនជាង៥៨០.០០០