របាយការណ៍៖ រដ្ឋ Victoria របស់អូស្រ្តាលី កំពុងពិចារណាដាក់ចេញវិធានការ «lockdown» សាជាថ្មី ក្រោយ COVID-19 ផ្ទុះឡើងវិញ