២ខែមកនេះការផាកពិន័យបទល្មើសចរាចរណ៍តាមអនុក្រឹត្យថ្មីបានប្រាក់ជាង៣លានដុល្លារ