រដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍កម្ពុជា ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយអ្នកវិនិយោគជប៉ុន លើកិច្ចការងារពង្រឹងអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍​