វីដេអូឯកសារ៖ ពិធីបួងសួងសុំសុខសន្តិភាពនៅលើកំពូលភ្នំប្រាសាទព្រះវិហារ (១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៨)