មន្ទីរសង្គមកិច្ចខេត្តមណ្ដលគិរីចុះផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីផ្ដល់សាច់ប្រាក់ជូនពលរដ្ឋក្រីក្រ